Gerritsen Theaterkostuums

Contact Engels Nederlands

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De reguliere huurprijs geldt voor een periode van maximaal 3 werkdagen.
De huur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, contant of per PIN.
Bij reservering vragen wij een vooruitbetaling van het huurbedrag.
Bij afzeggen van een reservering drie dagen van te voren wordt er 20 procent van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Bij afzeggen 24 uur van te voren wordt er 50 procent van het verhuurbedrag in rekening gebracht.
De huurder dient zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren.
Het minimum huurbedrag bedraagt € 5,00.
De tarieven zijn inclusief reinigingskosten en inclusief BTW.

De huurder is gedurende de gehele huurtermijn -  d.w.z. tot het moment van terugkomst van het gehuurde bij Gerritsen Theatercostuums - volledig aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van het gehuurde.

De huurder is gehouden het gehuurde binnen de afgesproken termijn bij Gerritsen Theatercostuums te doen terug bezorgen. Bij beschadiging c.q. vermissing van het gehuurde worden - zulks ter beoordeling van Gerritsen Theatercostuums - reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening gebracht. Vervangingskosten op basis van de nieuwwaarde.

Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren c.q. door te lenen aan derden.
Tenzij hierboven anders beschreven, geldt hetgeen in het Burgerlijk Wetboek en andere regels t.a.v. de huurovereenkomst is geregeld.

Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is bij uitsluiting de rechtbank te Amsterdam. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 19 december 2011 en vervangen alle voorgaande exemplaren.


algemene-voorwaarden